ประกวดราคาซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูก โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564